برای نزدیک به نیم قرن، دانشمندان رویای شکار آتشفشان‌های فعال در زهره را در سر می پروراندند؛ این دنیای گرم و غیرقابل درک توسط ابرهایی مبهم شده‌است، اما ماموریت‌های گذشته نشان داده‌است که سطح آن آتشفشانی است.