امام صادق می‌فرماید: «هر مؤمن روزه‌دار هنگام سحر و افطارش سوره قدر را بخواند، همانند کسى است که در فاصله این دو وقت، خونش در راه خدا ریخته شده است‌».