استرالیا نیز به رشته تصمیم‌های مشابه در کشور‌های غربی می‌پیوندد که به بهانه های امنیتی تیک تاک را برای استفاده‌های دولتی ممنوع کردند.