بازارچه مرزی پیشین و خط تبادل برق میان ایران و پاکستان با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان افتتاح شد.