جدال لفظی حامد طالبی و سپهر خلجی، باعث اخراج طالبی شد.