گروهی از ستاره‌شناسان می‌گویند به طور تصادفی یک انفجار کیهانی را کشف کرده‌اند که تا به حال چیزی در مقیاس آن مشاهده نشده است.