فرزند حسین زمان (ابوذر) در توییتر از درگذشت پدر خود خبر داد.