وزارت امور مهاجران طالبان از بازگشت بیش از ۲ هزار پناهجوی افغان از ایران خبر داد.