خدمت موثر به مردم و اینکه مدیر باید بتواند در مسئولیتی که برعهده دارد، گره گشایی کند و به عبارتی کارآمد باشد.