سرطان استخوان نوع نادری از سرطان است که از استخوان‌ها شروع می‌شود.