خسارتی که وزارت صمت به مردم، معدن و صنعت ما زده اصلا قابل قیاس نیست.آمارهایی که آقای وزیر صمت می‌دهند آمارهای نادرستی است و آقای رئیس جمهور باید عنایت کنند و به آمارهای آقای وزیر توجه نکنند.این آمارها ساختگی و غلط است که به دولت داده می شود.