سرپرست دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش گفت: باتوجه به ضرورت و نیاز رشته بهداشت مدارس در دانشگاه فرهنگیان این رشته راه‌اندازی شده است و امسال دانشجو جذب خواهد شد.