یک سلمانی خیابانی در سال۱۹۱۰ مشغول تراشیدن ریش مشتری را نظاره می کنید. تصاویر بخشی از تاریخ ایران را روایت می‌کنند و سبک زندگی بخشی از این تاریخ است.