– مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان با بیان اینکه سدهای «کزنار» و «کمندان» پر شده است، گفت: چند متر تا تکمیل مخزن «معشوره» باقی مانده است.