– سیل ناشی از باران های شدید در منطقه امیلیا رومانیا در شمال ایتالیا دو نفر را کشته است.