استاد حوزه و دانشگاه فرافکنی در گناه را یکی از اشکالات امروز جامعه ما و مخالف تقوا دانست و گفت: برخی قبح یک گناه را با یک گناه بزرگ‌تر می‌خواهند از بین ببرند در حالی که هر دو اشتباه است.