مرد جوانی که در خانه قدیمی خیابان آذربایجان دست به جنایت زده بود، دستگیر شد.