سارق مسلح بانک در یک منطقه مرفه تهران گفت: تصمیم داشتم زورگیری کنم اما چون دیدم طعمه‌ام کارمند بانک است، نقشه‌ام را تغییر دادم و از بانک سرقت کردم.