دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور با بیان اینکه تا زمان تامین ارز مورد نیاز برای واردات قطعات خاص و مواد اولیه و ملزومات وارداتی، خودروسازان از برنامه تولید در نظر گرفته شده عقب خواهند ماند، گفت: شاید تا امروز به دلیل وجود قطعه و مواد اولیه در مسیر تامین و انبار، خودروسازان توانسته باشند برنامه تولید ابتدای سال را محقق کنند، اما با وجود مشکلات موجود، قطعا برای ادامه روند تولید خودرو به مشکل خواهند خورد.