وزارت دفاع انگلیس ادعای مطرح شده در اسناد درز کرده پنتاگون، درباره اعزام نیروهای ویژه این کشور به جبهه اوکراین را رد نکرد و مدعی شد که این ادعا دقیق نیست.