ستاره ایرانی شالکه به فوت هوادار این تیم واکنش نشان داد.