پرستاران از وعده ها خسته شده اند. از عدم بازگشت به کار پرستاران طرحی دوران کرونا تا عدم پرداخت کارانه های تعرفه پرستاری؛ باعث شده نیروهای پرستاری از متولیان امر ناامید شوند.