حقوق بازنشستگان در فروردین مانند سال قبل پرداخت شد نه بر اساس مصوبه جدید انتخاب نوشت: رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در خصوص دلیل عدم پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس رقم جدید در فروردین‌ماه توضیح داد.