سخنگوی سازمان ملل متحد از گفتگوی تلفنی وزیر خارجه ایران و دبیرکل سازمان ملل متحد خبر داد.