قائم مقام رئیس کل دادگستری تهران گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در سال گذشته مسدود شدند.