یک کارشناس مسایل بین‌الملل گفت: موضوع آب، اولین و مهم‌ترین موضوع ما با افغانستان نیست و اینکه این مساله در فضای هیجانی رسانه‌ای پیگیری شود هم به نفع کشور نیست.