مناظره خودرویی میرسلیم و جلال رشیدی کوچی با حاشیه های زیادی همراه بود و مصطفی میرسلیم در نظری عجیب گفت: لندکروز با ۲۰۶ فرقی ندارد.