با اینحال برخی رسانه‌ها این ادعای والنسیا را به سخره گرفته‌اند چراکه مستایا امکان شناسایی هزاران تماشاگران هتاک از بین دهها هزار نفر را ندارد و این فقط یک ادعای پوچ برای فرار از محرومیت سنگین است.