ارزش سهام عدالت نسبت به دی ماه بیش از ۲ میلیون تومان افزایش یافته است.