امام هیچ گاه حاضر نشد بی جهت به افراد امتیاز دهد و در برابر خواسته‌های ناعادلانه ایشان، سر خم نکرد. آن حضرت اساساً حکومت را برای تحقق عدالت در همه ابعادش پذیرفت و آن را جز در این مسیر، نمی‌خواست و هدف آن حضرت از پذیرش حکومت، برپایی عدالت بود.