سمرقند ازبکستان میزبان نشست دیپلمات های ارشد کشورهای همسایه افغانستان خواهد بود.