معاون بهداشت وزیر بهداشت در حکمی رئیس کارگروه پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین را منصوب کرد.