کسی هم پیگیر نشد که آیا سندی از امام وجود دارد که برای پس از خود، اجازه انتشار آرای انتخاباتیشان را که در زمان خود محرمانه بوده، داده‌اند یا خیر.