روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: خُرد و خمیر شدیم زیر قطار پیشرفت دولت رئیسی، التماس می کنیم متوقفش کنید!