سم آلتمن، مدیرعامل OpenAI، پس از حادثه ماه گذشته گفت که این اتفاق ناگوار در حفظ حریم خصوصی را یک مشکل مهم می‌داند و افزود: ما نسبت به این موضوع، احساس وحشتناکی داریم. این مشکل اکنون رفع شده است.
ربات هوش مصنوعی گفتگوگر و نویسنده ChatGPT، هنوز آنقدر باهوش نیست که بتواند ایرادهای خود را پیدا کند؛ بنابراین، شرکت سازنده آن برای درخواست کمک، به انسان‌ها روی آورده است.