پای خریداران خارجی به پروسه فروش استقلال و شاید پرسپولیس باز شده؛ گروهی موافقند که بساط مفت‌خوری صداوسیما جمع می‌شود و بازیکنان خارجی بزرگ می‌آیند. عده‌ای هم مخالف که می‌گویند بخاطر نفرت اکثریت مردم از چینی‌ها، هوادارشان ریزش می‌کند.