معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه آموزش رعایت هنجارهای اجتماعی در مدارس جدی گرفته شود، گفت: باید با مهربانی و روی خوش دختران کم حجاب را به رعایت حجاب دعوت کنیم.