فاطمی امین راهکار رفع مشکلات معیشتی مردم را هم رشد تولید دانست و گفت: زمانی که رشد تولید به مدت چند سال تداوم داشته باشد، مثل سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در دولت سیزدهم، به تدریج می‌توان آثار منفی دهه گذشته را جبران کرد.