پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر که قرار بود ساعت ۲۴ دیشب انجام شود با یک ساعت تاخیر ودر ساعت یک بامداد مسافرگیری کرد.