بنا به نقل، یکی از شب‌های نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم، شب قدر است و در بین این سه شب، شب بیست و سوم احتمالش بیشتر است، چنان که امام صادق (ع) فرمود: «شب نوزدهم شب تقدیر است و شب بیست و یکم، شب بستن و تعیین و احکام است و شب بیست و سوم شب حتمی شدن و امضای آن است.»