رئیس فیفا، به اتهام تهمت و افترا هدف تحقیقات کیفری دادگاهی در سوئیس قرار گرفته است.