انجمن صنایع پلیمر ایران اعلام کرد که به دستور مستقیم ریاست جمهوری قیمت پایه از ۳۶۴۸۰ به ۲۸۳۸۱ بازمی‌گردد. این تصمیم به نفع پتروشیمی ها است یا به ضرر آن ها؟