در طرح گواهی سپرده بر خلاف اوراق سلف نفتی شاهد هستیم که ما به ازای فیزیکی کالا در انبار موجود است و سلف فروشی نمی شود. علاوه بر متنوع سازی روش های فروش نفت به وسیله اوراق گواهی سپرده، امکان وثیقه سازی برای فاینانس، اخذ وام روی این گواهی ها و انجام معاملات ثانویه از جمله امکاناتی است که برای این ابزار مالی تعریف شده است.