گیریم که حق با این خبرگزاری است و ۹۰ درصد بد حالی دانش آموزان، کار خودشان بوده است. خب! آن ۱۰ درصد کار کیست و به قول رهبری چه دست‌هایی در کار است؟ مگر نمی‌گویید که دستگیر و اعتراف کرده اند؟ این دستگیر شدگان کیستند؟ نام و نشان ندارند؟ مگر می‌شود این حجم از ناامن سازی مدارس در ده‌ها شهر کشور بدون سازماندهی خاصی صورت گرفته باشد؟ اگر دستگیر شده اند، چرا مجازاتی که به تعبیر رهبر انقلاب باید عبرت آموز شود درباره شان اجرا نمی‌شود؟