بعد از اینکه آمریکا از توافق برجام خارج شد و رییس جمهور این کشور شروع به اقداماتی تحت عنوان فشار حداکثری کرد بطور ناگهانی تقریبا همه چیز در کشور قیمت چند برابری پیدا کرد.در نتیجه برای اداره کشور و کاهش فشار بر قشر های مختلف جامعه سال به سال با توجه به نرخ تورم حقوق ها افزایش پیدا کرد.