«سجاد- ب» در اولین جلسه بازپرسی مدعی شد نوجوان به قتل رسیده به دلیل مصرف مشروبات الکلی حال طبیعی خود را از دست داده و به روی او چاقو کشیده است.