تلسکوپ فضایی جیمز وب در تازه‌ترین شاهکار هنری خود، تصویر واضحی از حلقه های نپتون و اقمار این سیاره ثبت کرده که در چند دهه اخیر، بی‌سابقه بوده است.