یگان اسب سوار برای تامین نظم و امنیت در روز سیزده به حضور پررنگی در پارک چیتگر تهران داشتند. تصاویری از آنها ببینید.