مرکز نوآوری و فناوری “سروینو” با حمایت بانک رفاه کارگران تاسیس می‌شود.