دادستان کل کشور گفت: قضاوت به دانش به روز و جدید نیازمند است بنابراین قضات باید همواره در راستای بهبود و ارتقای بنیه علمی خود تلاش کنند.